PROJEKTET DELSAM I – DELAKTIG I SAMHÄLLET 

FSKC har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet för projektetDelSam –Delaktig i samhället för att utveckla arbetet med ungdomar inom regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram. Stödet har beviljats för tiden 1.6.2012-28.2.2013. En ny ansökan om understöd för att fortsätta och utvidga arbetet genom projektet DelSam II har lämnats in; beslut om finansiering för ett eventuellt fortsatt projekt kommer i april 2013. 

Projektet DelSam – Delaktig i samhället är ett utvecklingsprojekt som vill göra något åt bristen på delaktighet bland unga och behovet av handgripliga redskap och metoder för att stärka ungdomarnas delaktighet i deras vardag och i samhället. Den primära målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 18-29 år som har svårigheter att hantera sin vardag och hitta sin väg till utbild¬ning och arbetsliv och som också lyfter utkomststöd vid socialbyråerna.  

Projektets målsättningar är att utveckla delaktighetsgenererande metoder för att effektivera stödet till ungdomarna, att utveckla det förebyggande ungdomsarbetet, att utveckla nya former för samarbete mellan socialt arbete, ungdomsverkstäder och andra aktörer som arbetar med att stöda ungdomar på deras väg in i vuxenlivet och att bygga upp ett fortbildningsmaterial kring de metoder och modeller som utvecklats i projektet för användning i utbildningen av personal som arbetar med ungdomar. Verksamheten sker bl.a. genom framtidsdialoger, Bikva-intervjuer, samarbetsmöten, öppna seminarier, fortbildning, reflektiva workshops mm. 

DelSam 2

DelSam 3