Ungas delaktighet  i samhället - målsättning i DelSam II

 

DelSam II strävar till att främja ungas delaktighet i sådana aktiviteter som samhället erbjuder svenskspråkiga unga för att hitta sin plats i studie- eller arbetslivet.

Projektets syfte är att utveckla samarbetet mellan socialt arbete, ungdomsverkstäder och andra aktörer samt utveckla det förebyggande ungdomsarbetet. Meningen är att effektivera stödet till ungdomar. Målgruppen är ungdomar som gått eller går ut grundskolan och äldre upp till 29 år. Projektet riktar sig till ungdomar som är eller är i risk att marginaliseras.

I praktiken samarbetar projektpersonal i DelSam II med de aktörer som arbetar med unga i kommunerna. I huvudstadregionen finns planer för samarbete med kommunerna Helsingfors, Esbo och Raseborg samt SVEPS, i Österbotten med Korsholm och Föregångarna samt med Kristinestad och Jobcenter.

Till projektet kopplas systematisk kunskapsproduktion på vetenskaplig bas. Forskningen utförs med ett praktikforskningsgrepp som lyfter fram frågor som anknyts till praktiken och återförs till praktiken. Detta sker t.ex. genom examensarbeten. Inom projektet samarbetar vi med med studerande av högre högskoleexamen vid Arcada, socionom (Hyh) och magistersstuderande vid Helsingfors universitet.  Målsättningen är en gemensam kunskapsproduktion tillsammans med olika aktörer, inklusive de unga själva och forskning både i de kunskapsutvecklande processerna och i de metoder som projektet utvecklar.

En av de metoder som har utvecklats och testats inom projektet är smilietaggning. Det är en metod för att på ett enkelt sätt samla in en grupps åsikter och tankar. Läs gärna mer om metoden smilietaggning. Smilietaggning har används på ungdomsverkstäder och i en fullmäktigegrupp. Mia Montonen fick inspiration till metoden av Hannu Ripattis föreläsning 1.10.1013 på Innotutorutbildnigen. Metoden har inslag av  affärsutvecklingsmetoden tjänstedesign även kallad service design (palvelumuotoilu på finska).  

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) är projektägare. FSKC har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet för projektet DelSam – Delaktig i samhället II för att utveckla arbetet med ungdomar inom regeringens Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram. Stödet har beviljats för tiden 1.6.2013-28.2.2014.

Verksamhet inom DelSam II bygger på resultat av pilotprojektet DelSam I.

Material från seminariet 5.2.2014

Program

Nedan finns video presentationer från seminariet
Hokkanen
Taipale
Granholm

Presentation på ungdomars verksamhet på ungdomsverkstaden Sveps bild 1 och bild 2

Presentation på ungdomars verksamhet på Raseborgs ungdomsverkstad Koi

Posterpresentationer på studerandes arbeten inom DelSam
Annika Puustinen
Johanna Barman
Hanna Nyman
Katarina Sjölund
Ida Lindvall 

Här kan du ladda ner presentationerna  
Hokkanen

Taipale
Granholm

Bilder från seminariet finns här Bild1, Bild2, Bild 3